Voor kennis, ervaring en vaardigheden die we zelf niet volledig kunnen leveren, werken we samen met een netwerk van partners in heel Europa.

Delphino Consultancy staat voor u klaar wanneer u ie-mand nodig heeft om een ar-chitectuur te ontwerpen, re-quirements te verzamelen, maar ook wanneer u iemand nodig heeft om mensen op deze gebieden op te leiden of te coachen. Uiteindelijk is het doel om u te helpen uw uitdagingen aan te gaan en onze ondersteuning overbo-dig te maken. Dit op basis van het bewezen principe van de Engelse top-coach John Whitmore: de beste manier om een persoon of een organisatie te helpen is door haar te helpen haar eigen uitdagingen aan te ga-an in plaats van ze voor haar weg te nemen.

Intellimech è un consorzio intelligente, riconosciuto sul territorio, che riunisce le azi-ende in una rete di coope-razione, confronto costrutti-vo, scambio di idee e strate-gie, creando una catena di innovazione per i suoi mem-bri.

L'High Tech Software Cluster è una partnership di più di 30 aziende di software innova-tive, organizzazioni di ricer-ca e istituzioni educative che sostengono il cliente nel ren-dere la digitalizzazione della sua azienda accessibile e pratica. Offrono una serie di opportunità diverse per co-noscere e iniziare la tra-sformazione digitale o l'in-gegneria dei prodotti intel-ligenti.

End-to-end softwareoplos-singen op het gebied van digitale transformatie/fabri-eksautomatisering, it-infra-structuur en applicatieont-wikkeling. Hun focus op het genereren van waarde voor hun klanten en passie voor elegante SW-oplossingen vindt zijn oorsprong in 1998.

Sinds 2004 staat Nero-SuBianco klanten terzijde om processen van techno-logische, productie en com-merciële innovatie te evalu-eren, te plannen en te imple-menteren. Onlangs heeft het bedrijf verschillende techno-logische, industriële en com-merciële samenwerkings-verbanden tussen Italiaanse en Europese kmo's geïni-tieerd en geconsolideerd, en strategische allianties ge-formaliseerd op het gebied van sleuteltechnologieën vo-or Industrie 4.0, digitale gezondheidszorg, biomate-rialen en duurzame produc-tie. 

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Contact

Stille Wille 45
5091WB Oost- West- en Middelbeers
Nederland

+31 625319743
info@shinchoku.eu
www.shinchoku.eu