Partners

Bij Shinchoku hebben we een duidelijke missie, en we le-veren de diensten om die missie te ondersteunen. We we-ten ook dat we in de complexiteit van de moderne wereld niet alles in ons eentje kunnen doen. Voor de vier kennis, ervaring en vaardigheden die we niet volledig zelf kunnen leveren, werken we samen met een netwerk van partners in heel Europa.

Delphino Consultancy staat voor u klaar wanneer u ie-mand nodig heeft om een ar-chitectuur te ontwerpen, re-quirements te verzamelen, maar ook wanneer u iemand nodig heeft om mensen op deze gebieden op te leiden of te coachen. Uiteindelijk is het doel om u te helpen uw uitdagingen aan te gaan en onze ondersteuning overbo-dig te maken. Dit op basis van het bewezen principe van de Engelse top-coach John Whitmore: de beste manier om een persoon of een organisatie te helpen is door haar te helpen haar eigen uitdagingen aan te ga-an in plaats van ze voor haar weg te nemen.

Intellimech è un consorzio intelligente, riconosciuto sul territorio, che riunisce le azi-ende in una rete di coope-razione, confronto costrutti-vo, scambio di idee e strate-gie, creando una catena di innovazione per i suoi mem-bri.

L'High Tech Software Cluster è una partnership di più di 30 aziende di software innova-tive, organizzazioni di ricer-ca e istituzioni educative che sostengono il cliente nel ren-dere la digitalizzazione della sua azienda accessibile e pratica. Offrono una serie di opportunità diverse per co-noscere e iniziare la tra-sformazione digitale o l'in-gegneria dei prodotti intel-ligenti.

End-to-end softwareoplos-singen op het gebied van digitale transformatie/fabri-eksautomatisering, it-infra-structuur en applicatieont-wikkeling. Hun focus op het genereren van waarde voor hun klanten en passie voor elegante SW-oplossingen vindt zijn oorsprong in 1998.

Sinds 2004 staat Nero-SuBianco klanten terzijde om processen van techno-logische, productie en com-merciële innovatie te evalu-eren, te plannen en te imple-menteren. Onlangs heeft het bedrijf verschillende techno-logische, industriële en com-merciële samenwerkings-verbanden tussen Italiaanse en Europese kmo's geïni-tieerd en geconsolideerd, en strategische allianties ge-formaliseerd op het gebied van sleuteltechnologieën vo-or Industrie 4.0, digitale gezondheidszorg, biomate-rialen en duurzame produc-tie. 

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Contact

Stille Wille 45
5091WB Oost- West- en Middelbeers
Nederland

+31 625319743
info@shinchoku.eu
www.shinchoku.eu